اسپرینکلر آتش نشانی چیست؟

اسپرینکلر آتش نشانی چیست؟

با گسترش جمعیت و گسترش دامنه نیازها، انسانها گرایش بیشتری به زندگی در مراکز پرجمعیت و جوامع شهری نشان دادند. شکوفایی صنعت در زمینه‌های مختلف و ارتقای سطح رفاه در قشرهای مختلف جوامع شاید عامل اصلی این گسترش جمعیت باشد. اما این انقلاب بزرگ صنعتی و تمدنی علاوه بر مزایای...