تبدیل نری BS

تبدیل نری اتصالات انگلیسی برای متصل کردن تجهیزات رزوه شده به اتصالات انگلیسی کاربرد دارد.

این تبدیل همانند سایر اتصالات انگلیسی آریاکوپلینگ، مطابق الزامات استاندارد BS336 تولید و آزمون می‌شود.

  • قابلیت ساخت با دو متریال آلیاژ پایه مس و آلیاژ آلومینیوم
  • قابلیت اتصال و استفاده از تجهیزات ناسازگار با اتصالات انگلیسی
  • مقاوم به عوامل محیطی بخصوص محیط‌های خورنده و مهاجم
  • استحکام فیزیکی فوق العاده
تماس بگیرید