آگوست 22, 2014
hydrantsss

هیدرانت آتش نشانی

نقشه فنی محصول   جدول مشخصات فنی  و ابعادی گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی