fire fighting

آگوست 29, 2016
بست تخصصی کوپلینگ آریا

بست تخصصی کوپلینگ

طرح صنعتی ثبت شده یه شماره ID-18070
آگوست 9, 2016
مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت اتحادیه صنف ایمنی و آتش نشانی در سال 1394

مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت اتحادیه صنف ایمنی و آتش نشانی در سال ۱۳۹۴

آگوست 9, 2016
مجوز اخذ شده از سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1395

مجوز اخذ شده از سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۵

آگوست 22, 2014
NozzelPage1Certificate1

نازل شیردار سه حالته