مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت در سال 1353

آگوست 22, 2014
asnaf

اتاق اصناف

مجوز اخذ شده از اتاق اصناف پایتخت در سال ۱۳۵۳