درپوش هیدرانت

آگوست 22, 2014
درپوش هیدرانت آریا

درپوش هیدرانت

نقشه فنی محصول   جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار   گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی