نازل شیردار سه حالته فلزی

آگوست 22, 2014

نازل شیردار سه حالته فلزی

  نقشه فنی محصول   جدول مشخصات ابعادی محصول و تست فشار   گواهی آزمون هیدرواستاتیک (تست فشار) در حالت بسته بودن خروجی